Avís legal de protecció de dades

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de ONA CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ, SL i seu a Av. Roma n. 17, 1r 1a, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i atendre la seva consulta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Av. Roma n. 17, 1r 1a, 43005 TARRAGONA

(TARRAGONA) o centre@onacdiap.net

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades per resoldre quants dubtes consideri en el correu centre@onacdiap.net